Σχετικά με το έργο
Σχετικά με το έργο

Δύο θερμοχημικές τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων αποτελούν τις βασικές αλυσίδες αξίας του έργου BioTheRoS: η πυρόλυση και η αεριοποίηση. Παρόλο που οι τεχνολογίες αυτές είναι διαφορετικές, στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπονται συνέργειες με την εφαρμογή μιας διεπιστημονικής σταδιακής προσέγγισης που περιλαμβάνει την επιλογή πρώτων υλών, την πιλοτική πειραματική επικύρωση, την προσομοίωση και μοντελοποίηση της κλιμάκωσης, την αναζήτηση συνεργειών στα μείγματα καυσίμων μεταξύ των καυσίμων, τη βελτίωση της αλυσίδας αξίας, ιδίως μέσω της CCU και του ανανεώσιμου υδρογόνου, μια βιώσιμη προσέγγιση κλιμάκωσης, κοινωνικές, αειφορικές και τεχνοοικονομικές αξιολογήσεις, οι οποίες συνδέονται με δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας για τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην παγκόσμια οικοδόμηση γνώσεων και την οικονομικά αποδοτική, βιώσιμη κλιμάκωση των θερμοχημικών προηγμένων βιοκαυσίμων.

Η έννοια του BioTheRos με μια ματιά:

About

 

 

Σήμερα, ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί και, κατά συνέπεια, η ζήτηση για ενέργεια έχει αυξηθεί αναλογικά, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση διαφορετικών πηγών παραγωγής ενέργειας από τις σημερινές. Αυτές οι σημερινές πηγές, όπως τα ορυκτά καύσιμα, είναι επίσης η αιτία μεγάλης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Ως εκ τούτου, η χρήση της βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα χρησιμοποιηθούν μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης για την εκτίμηση της ποσότητας βιομάζας που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής βιοκαυσίμων (σε διεθνή κλίμακα). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκτίμησης της ζήτησης, οι πιο συχνά υιοθετούμενες μέθοδοι πρόβλεψης βασίζονται σε στατιστικές μεθόδους και σε μεθόδους γραμμικής παλινδρόμησης, αλλά, τα τελευταία χρόνια, έχουν χρησιμοποιηθεί πιο εξελιγμένα και ισχυρά εργαλεία για την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων. Τα εργαλεία αυτά βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση της οποίας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η βιομάζα που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών σε βιοκαύσιμα θα προβλεφθεί από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI). Αυτοί οι αλγόριθμοι θα είναι σε θέση να προβλέπουν τη ζήτηση, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που λαμβάνονται από το GIS της παραγωγής βιομάζας ως δεδομένα εισόδου για τους αλγορίθμους. Τα μοντέλα αυτά θα βασίζονται στο ποσοστό των καυσίμων που πρέπει να είναι βιολογικά βασισμένα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς οδικούς χάρτες και πολιτικές, τα οποία θα σηματοδοτήσουν την ποσότητα βιοκαυσίμων που θα παραχθεί τα επόμενα χρόνια και θα καθορίσουν τη ζήτηση βιομάζας. Έτσι, τα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης βιομάζας που θα αναπτυχθούν θα βοηθήσουν στη μείωση των κινδύνων και στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων που επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος και θα διαμορφώσουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Η κλιμάκωση και η εξαγωγή των ευρωπαϊκών προηγμένων τεχνολογιών βιοκαυσίμων θα είναι δυνατή μόνο εάν αποκτήσουμε γνώση των σχετικών ευκαιριών και συνθηκών της αγοράς. Ως εκ τούτου, θα χαρτογραφηθεί το παγκόσμιο πλαίσιο πολιτικής για τη στήριξη των προηγμένων βιοκαυσίμων και θα αξιολογηθεί η θέση των καυσίμων αεριοποίησης και πυρόλυσης σε σχέση με τις ανταγωνιστικές επιλογές, όπως άλλα βιοκαύσιμα, ανανεώσιμα καύσιμα και ηλεκτροκίνηση στα τμήματα των βαρέων οχημάτων, των αερομεταφορών και των θαλάσσιων μεταφορών. Με βάση αυτή την αξιολόγηση της δυναμικής της αγοράς και την τεχνοοικονομική αξιολόγηση των τεχνολογιών αεριοποίησης και πυρόλυσης με βάση το πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης CCU και ανανεώσιμου υδρογόνου, θα αξιολογηθούν οι επιχειρηματικές προοπτικές, οι οποίες θα καταλήξουν σε συστάσεις για τους φορείς χάραξης πολιτικής και την υιοθέτηση από την αγορά.

Οι δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού αναζήτησης συνεργειών με έργα της ΕΕ και διεθνή έργα, της συνεργασίας με διεθνή δίκτυα και της δημιουργίας ενός δικτύου για την ανταλλαγή γνώσεων, θα διασφαλίσουν ότι το έργο θα στηριχθεί και θα συμβάλει στη δημιουργία παγκόσμιας γνώσης για τη βιώσιμη κλιμάκωση των προηγμένων αλυσίδων αξίας βιοκαυσίμων.

Εν ολίγοις, στο πλαίσιο του BioTheRoS, η τεχνική έρευνα σε δύο εξαιρετικά σημαντικές θερμοχημικές προηγμένες οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, δηλαδή την πυρόλυση και την αεριοποίηση, συνδυάζεται με διεπιστημονική έρευνα (π.χ. για τη βάση των πρώτων υλών, τη μοντελοποίηση της κλιμάκωσης, τη βιωσιμότητα, την εκτίμηση των επιπτώσεων, τη δυναμική της αγοράς), με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και των δύο αλυσίδων αξίας σε ένα σχετικό διεθνές πλαίσιο.© WIP Munich 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101122212. The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück