Over BioTheRoS
Over BioTheRoS

Twee thermochemische technologieën voor de productie van biobrandstoffen vormen de kernwaardeketens van het BioTheRoS-project: pyrolyse en vergassing. Hoewel deze technologieën verschillend zijn, worden binnen dit project synergieën nagestreefd door een multidisciplinaire stapsgewijze aanpak toe te passen, waaronder grondstofselectie, experimentele proefvalidatie, simulatie en modellering van opschaling, zoeken naar synergieën in brandstofmengsels tussen de brandstoffen, verbetering van de waardeketen, met name door middel van CCU en hernieuwbare waterstof, een duurzame opschalingsaanpak, sociale, duurzaamheids- en technisch-economische beoordelingen, allemaal gekoppeld aan internationale samenwerkingsactiviteiten om de bijdrage aan wereldwijde kennisopbouw en kosteneffectieve, duurzame opschaling van thermochemische geavanceerde biobrandstoffen te maximaliseren.

BioTheRos concept in een oogopslag:

About

Tegenwoordig is de wereldbevolking toegenomen en daardoor is de vraag naar energie evenredig gestegen, waardoor het noodzakelijk is om andere energiebronnen te gebruiken dan de huidige. Deze huidige bronnen, zoals fossiele brandstoffen, zijn ook de oorzaak van veel milieuvervuiling. Daarom speelt het gebruik van biomassa voor de productie van biobrandstoffen een zeer belangrijke rol. Voorspellende vraagmodellen zullen worden gebruikt om de hoeveelheid biomassa in te schatten die nodig is om aan de productiebehoeften van biobrandstoffen (op internationale schaal) te voldoen. Er zijn verschillende manieren om de vraag te schatten. De meest gebruikte methoden voor het maken van prognoses zijn gebaseerd op statistische en lineaire regressiemethoden, maar de laatste jaren zijn er meer geavanceerde en robuuste tools gebruikt om deze modellen te ontwikkelen. Deze tools zijn gebaseerd op AI, waarvan het gebruik de laatste jaren sterk is toegenomen in een breed scala aan toepassingen. De biomassa die nodig is om in de behoefte aan biobrandstoffen te voorzien, zal worden voorspeld door algoritmen op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Deze algoritmen zullen in staat zijn om de vraag te voorspellen, waarbij de gegevens van GIS van de biomassaproductie als input voor de algoritmen worden gebruikt. Deze modellen zullen gebaseerd zijn op het percentage brandstof dat biogebaseerd moet zijn volgens Europese routekaarten en beleid, wat de hoeveelheid biobrandstof zal aangeven die de komende jaren geproduceerd moet worden en de vraag naar biomassa zal bepalen. De ontwikkelde voorspellende modellen voor de vraag naar biomassa zullen dus helpen om de risico's te beperken.

Schaalvergroting en export van Europese geavanceerde biobrandstoftechnologieën is alleen mogelijk als inzicht wordt verkregen in de relevante marktkansen en -voorwaarden. Daarom zal het wereldwijde beleidskader ter ondersteuning van geavanceerde biobrandstoffen in kaart worden gebracht en zal de positie van vergassing en pyrolysebrandstoffen ten opzichte van concurrerende opties, zoals andere biobrandstoffen, hernieuwbare brandstoffen en elektrificatie in de segmenten zwaar vervoer, luchtvaart en zeevervoer, worden beoordeeld. Op basis van deze beoordeling van de marktdynamiek en een technisch-economische evaluatie van de op vergassing en pyrolyse van olie gebaseerde technologieën, inclusief mogelijk gebruik van CCU en hernieuwbare waterstof, zullen de zakelijke perspectieven worden geëvalueerd, wat zal resulteren in aanbevelingen voor beleidsmakers en marktintroductie.

Internationale samenwerkingsactiviteiten, waaronder het actief zoeken naar synergieën met EU- en internationale projecten, samenwerking met internationale netwerken en het opzetten van een netwerk voor kennisdeling, zullen ervoor zorgen dat het project voortbouwt op en bijdraagt aan de wereldwijde kennisopbouw voor de duurzame opschaling van waardeketens voor geavanceerde biobrandstoffen.

Kortom, binnen BioTheRoS wordt technisch onderzoek naar twee zeer relevante thermochemische productieketens voor geavanceerde biobrandstoffen, namelijk pyrolyse en vergassing, gecombineerd met interdisciplinair onderzoek (bijv. naar de grondstoffenbasis, opschalingsmodellering, duurzaamheid, effectbeoordeling, marktdynamiek), met als doel beide waardeketens duurzaam te ontwikkelen in een relevante internationale context.© WIP Munich 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101122212. The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back